วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ผบ.กกล.รส.จทบ.อ.ต. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.ทภ.3 มอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผลตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ( ระยะสานต่อโครงการ ) จำนวน 3 กิจกรรม 6 โครงการ
ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลาง จว.อ.ต. โดยมี ผวจ.อต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี