พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕

แนะนำ : เว็บไซต์กองทัพบก
  กองทัพบก
  กองทัพภาคที่ ๓
  มลฑลทหารบกที่ ๓๒
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.อ.ต.
  โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  ชมรมแม่บ้านจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์การจัดองค์ความรู้ทางทหาร
  โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

web stats tracker

 

กระดานสนทนา

 

 

อดีตผู้บังคับบัญชา

พ.ท.ประพันธ์ กุลพิจิตร
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๗
พ.ท.ม.ล.วงษ์ สุริยกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘

พ.ต.เกรียง สุนทรศะดิน
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙

พ.ท.อมร กำเหนิดเพชร
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๒
พ.ท.สวัสดิ์ ศิริโพธ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๔
พ.ท.สล้าง เริ่มรุจน์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๕
พ.ท.เลื่อน โกเศยะโยธิน
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๘
พ.ต.ไพบูลย์ นิตอภัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙
พ.ต.สุภชัย ปานงาม
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑
พ.ท.ยนต์ กิจสำนอง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๔
พ.ต.ม.ล.ชัชวาล สุบรรณ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๘
พ.ต.สืบศักดิ์ แสนระลึก
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙
พ.อ.ชัย ชมะโชติ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑
พ.อ.จีระศักดิ์ ภูมิจิตร
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๕
พ.อ.สนาน รณฤทธิ์วิชัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖
พ.อ.ประสงค์ กรีกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗
พ.อ.อรัญ วิมะลิน
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
พ.อ.อร่าม ศรายุทธ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒
พ.อ.สาธร สุวรรณภา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
พ.อ.ฤทัย นิโลบล
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖
พ.อ.อนันต์ บำรุงพฤกษ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘
พ.อ.วิวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒
พล.ต.สายมิตร กัลยาณมิตร
ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๒ - ๗ เม.ย.๓๕
พล.ต.วิวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
ตั้งแต่ ๗ เม.ย.๓๕ - ๑ ต.ค.๓๘
พล.ต.ธัชชัย อุทะนุต
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๓๘ - ๑ ต.ค.๔๑
พล.ต.ชัยวัฒน์ ทองปาน
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๑ - ๑ ต.ค.๔๕
พล.ต.สำเริง ศิวาดำรงค์
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๕ - ๑ เม.ย.๔๗
พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๔๗ - ๑ เม.ย.๕๐
พล.ต.เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๐ - ๑ ต.ค.๕๐
พล.ต.สมชาย อุตมะ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๐ - ๓๐ ต.ค. ๕๑
พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
ตั้งแต่ ๑ ต.ค..๕๑ - ๓๐ มี.ค.๕๒
พล.ต.พีรวัฒน์ เปรมศรี
ตั้งแต่ ๑ เม.ย..๕๒ - ๑ ต.ค.๕๓
พล.ต.พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๓-ปัจจุบัน